CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Tuyên truyền về ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 xã Cẩm Hoàng
07/06/2022 02:56:05

Thôn, khu dân cư là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ, thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của thôn phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của ban lãnh đạo các thôn.
Với ý nghĩa đó, ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xã; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm, lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thôn.  
Việc tiến hành bầu cử Trưởng thôn lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban lãnh đạo thôn trên địa bàn toàn xã; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Bầu cử trưởng thôn phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho trưởng thôn quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả hơn. Ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024( ngày 12/6/2022) được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bầu cử trực tiếp là cử tri đại diện hộ gia đình, trực tiếp bỏ phiếu bầu ra trưởng thôn của thôn đó.
Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri đại diện hộ gia đình phải tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Trừ trường hợp đặc biệt, cử tri không thể viết được phiếu bầu, thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người được nhờ viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri nhờ viết; Nếu vì tàn tật cử tri không thể tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu được thì nhờ người khác bỏ hộ. Ngày bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2024 được tiến hành thống nhất trong toàn huyện Cẩm Giàng vào Ngày chủ nhật, 12/6/2022.
Để góp phần làm cho ngày bầu cử Trưởng thôn tổ chức vào ngày Chủ nhật 12/6/2022 được thành công, cử tri trên địa bàn xã Cẩm Hoàng cần lưu ý thực hiện tốt 3 việc sau:
Một là: Mỗi cử tri cần tích cực tham gia những buổi sinh hoạt, học tập tại địa phương, để theo dõi quá trình chuẩn bị bầu cử, kiểm tra danh sách cử tri, tìm hiểu địa điểm bỏ phiếu, thể thức và quy trình bỏ phiếu, tìm hiểu tiểu sử của ứng cử viên đã được niêm yết tại các địa điểm bầu cử, để lựa chọn bầu đại biểu xứng đáng vào chức danh trưởng thôn theo quy định.
Hai là: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, ngày 12  tháng 6  năm 2022, cử tri đại diện hộ gia đình, thu  xếp công việc, đến nhà văn hóa thôn hoặc điểm bầu cử để tiến hành bầu cử sớm, đông đủ, đúng thời gian quy định, để giúp Tổ bầu cử kết thúc ngày bầu cử sớm theo thời gian đã quy định.
Ba là: Luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các phần tử xấu tuyên truyền xuyên tạc cuộc bầu cử, đồng hành cùng với chính quyền địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử để góp phần làm cho cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã thành công tốt đẹp./.
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2429
Trước & đúng hạn: 2428
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/11/2022 19:02:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM HOÀNG - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Thắng-Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ:  xã Cẩm Hoàng-huyện Cẩm Giàng-tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0396905827

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 15,630